Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
data publikacji: 2020-09-23

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego www.komunikacjabeskidzka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nieproporcjonalnego obciążenia finansowego, który wymagałby dostosowania strony do wymogów. Podmiot zobowiązuje się do zapewnienia dostępności cyfrowej witryny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Kamińska-Stawinoga.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 33 829 53 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny

 • adres: Legionów 54
  43-300 Bielsko-Biała
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 33 829 53 18-19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, siedziba Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego przy ul. Legionów 54

Wejściem do budynku możliwe jest z przodu, gdzie znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd osobom poruszającym się na wózkach, dodatkowo wejście możliwe jest z tyłu i z boku budynku od strony portierni.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przed budynkiem

Przed budynkiem (w pobliżu wjazdu) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz miejsce przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danego biura.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.