Regulaminy

BZPG – Dla pasażera – Regulaminy

Załącznik do Uchwały nr 21/2021
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Regulamin przewozu osób i bagażu oraz cennik opłat
w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym
organizowanym przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa cennik opłat i zasady przewozu osób i bagażu środkami lokalnego
publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz spółkę Komunikacja Beskidzka S.A.
2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
1) „bilet jednorazowy i bilet wieloprzejazdowy w tym miesięczny” – dokument uprawniający do
korzystania przez pasażera z komunikacji publicznej w formie papierowej lub elektronicznej;
2) Em-karta – karta pasażera na której zapisywany są dane dotyczące zakupionych przez pasażera
biletów, uprawniająca do korzystania przez pasażera z komunikacji publicznej.
3) „dyżurny – dyspozytor” – pracownik operatora publicznego transportu zbiorowego
koordynujący całokształt pracy związanej ze świadczeniem usługi przewozu;
4) „BZPG” – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, organizator, który zapewnia funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego na terenie miast i gmin uczestniczących w Związku oraz
na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych z nimi porozumień;
5) „kasa biletowa” – punkt sprzedaży biletów prowadzony przez operatora publicznego
transportu zbiorowego;
6) „komunikacja publiczna” – przewóz osób w ramach lokalnego publicznego transportu
zbiorowego wykonywany na obszarze gmin tworzących Związek oraz gmin sąsiadujących,
które zawarły stosowne porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym;
7) „kontroler biletów” – osoba upoważniona przez organizatora lub operatora publicznego
transportu zbiorowego do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach
komunikacji publicznej;
8) „kierujący pojazdem” – osoba posiadająca uprawnienie, wyznaczona przez operatora
publicznego transportu zbiorowego do kierowania pojazdem;
9) „operator ptz” – operator publicznego transportu zbiorowego tj. podmiot wykonujący na
zlecenie organizatora publicznego transportu zbiorowego usługę publicznego transportu
zbiorowego – Komunikacja Beskidzka S.A.;
10) „przewoźnik” – podmiot wykonując komercyjną usługę transportową – Komunikacja
Beskidzka S.A.
11) „organizator ptz” – organizator publicznego transportu zbiorowego którym jest Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny zapewniającej funkcjonowanie publicznego transportu
zbiorowego na terenie uczestników tworzących Związek oraz na terenie innych gmin na mocy
zawartych porozumień;
12) „pasażer” – osoba korzystająca z usług przewozowych w zakresie lokalnego publicznego
transportu zbiorowego;
13) „pojazd” – środek transportu, tj. autobus, wykorzystywany przez operatora ptz w komunikacji
publicznej;
14) „przystanek” – przystanek komunikacyjny – oznakowane właściwymi znakami drogowymi
miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii
komunikacyjnej;
15) „rozkład jazdy” – podawany do publicznej wiadomości plan kursów pojazdów, określający
częstotliwość kursowania pojazdu na linii komunikacyjnej albo planowane godziny odjazdu
z przystanku komunikacyjnego.
§ 2
Zasady korzystania z komunikacji
1. Wejście do pojazdu odbywa się przednimi drzwiami.
2. Pasażer zobowiązany jest do posiadania w trakcie przejazdu ważnego dokumentu przewozu
(jednorazowego biletu papierowego lub wieloprzejazdowego biletu elektronicznego) i okazywania
go na żądanie kierowcy i kontrolera.
3. Po wejściu do pojazdu, pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu jednorazowego, okresowego lub
okazaniu ważnego biletu wieloprzejazdowego. W przypadku biletu w formie elektronicznej, pasażer
przykłada bilet do czytnika kasy fiskalnej (bileterki) znajdującej się przy stanowisku kierowcy, sygnał
dźwiękowy wraz z informacją na wyświetlaczu potwierdza ważność biletu.
4. Sprzedaż biletów w pojeździe może być prowadzona wyłącznie po zatrzymaniu się na przystanku
z zastrzeżeniem § 7.
5. Opłata za bilety nabywane u kierowcy powinna być wniesiona kwotą odliczoną, możliwie
najmniejszą liczbą monet.
6. Za nieważny uznaje się dokument przewozu, który jest zniszczony lub uszkodzony w stopniu
uniemożliwiającym jego identyfikację.
7. Opłatę za przejazd wnosi się zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz uprawnień do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów określonych regulaminem i odrębnymi przepisami.
8. W przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego warunkiem uznania tego biletu za ważny jest
posiadanie przez pasażera dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi.
9. Operator jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do
publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy
przewozu.
10.Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia
przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd (w szczególnym przypadku również za
przewóz bagażu) przed rozpoczęciem przewozu.
11.Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy
z miejsca odjazdu (przystanku).
12. Pasażer korzystający z usług przewozowych zobowiązany jest do stosowania przepisów
Regulaminu, a także zasad zachowania w miejscach publicznych.
13. Podróżny zajmujący miejsce oznaczone np.: „dla osoby niepełnosprawnej”, lub „dla osoby
z dzieckiem”, winien je zwolnić dla osoby uprawnionej.
14. Zabrania się w pojeździe spożywania posiłków, palenia papierosów, w tym tzw. e-papierosów,
słuchania głośnej muzyki, oraz zachowania powodującego uciążliwość dla współpasażerów.
15. Osoby nie przestrzegające przepisów Regulaminu, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi
mogą być usunięte z pojazdu przez kierującego pojazdem, bądź niedopuszczone do skorzystania
z przewozu. W takim wypadku pasażerom nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
16. Organizator ptz zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładów jazdy oraz przebiegu tras, ich
skrócenia bądź wydłużenia, w szczególności w przypadkach wystąpienia np. robót drogowych itp.
17. Szkody na osobie lub w mieniu pasażera powstałe z winy operatora ptz w trakcie przejazdu
środkami komunikacji publicznej należy natychmiast zgłosić kierującemu pojazdem. Powstanie
szkody winno być potwierdzone przez obsługę autobusu. Sprawy nie zgłoszone nie podlegają
rozpatrzeniu. Operator zastrzega sobie odpowiedzialność za poniesione szkody na mieniu
pasażera do kwoty 1.000,00 zł. Rzeczy wartościowe (telefony, laptopy, aparaty fotograficzne
i inne) winny być przewożone w bagażu podręcznym będącym pod nadzorem pasażera
i zabezpieczone przez niego w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas podróży.
18. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy operatora
ustala się na zasadach określonych odrębnymi przepisami Prawa przewozowego, Kodeksu
Cywilnego.
19. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego
bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń
przewoźnika i zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych
kosztów wyrządzonej szkody.
20. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej
kolejności określeni podróżni np.: posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych
i szkolnych.
21. Operator ptz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów
lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych:
1) siłą wyższą;
2) zatorami drogowymi;
3) zamknięciem lub blokadą ulic;
4) zmianami organizacji ruchu;
5) przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej;
6) zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz
inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub
administracyjnym.
22. Operator ptz nie ponosi wobec pasażerów odpowiedzialności za szkody spowodowane:
1) jazdą bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy;
2) przebywaniem na stopniach pojazdu podczas jazdy;
3) przemieszczania się wewnątrz pojazdu podczas jazdy;
4) wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z pojazdu po sygnale odjazdu;
5) niewłaściwym zabezpieczeniem bagażu podręcznego przez podróżnego;
6) innym niezgodnym z zasadami zachowaniem ustalonym Regulaminem.
§ 3
Bilety na przejazdy
1. Ważnym dokumentem przewozu jest:
1) bilet jednorazowy:
a) bilet wydawany jest w wersji papierowej;
2) bilet dobowy;
a) bilet wydawany jest w wersji papierowej;
b) bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów od momentu jego zakupu do godziny 23:59
tego samego dnia;
3) bilet miesięczny imienny normalny:
a) bilet wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EM-karta oraz
papierowej, a w przypadku biletu przedłużonego przez internet w postaci zapisu na
urządzeniu mobilnym lub wydruku papierowym okazanym przez klienta;
b) bilet jest ważny przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, na który został zakupiony;
c) bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów (możliwość przesiadek na wszystkie linie);
4) bilet miesięczny imienny ulgowy:
a) bilet mogą nabyć osoby uprawnione, określone w § 4;
b) bilet wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EM-karta oraz
papierowej, a w przypadku biletu przedłużonego przez internet w postaci zapisu na
urządzeniu mobilnym lub wydruku papierowym okazanym przez klienta;
c) bilet jest ważny przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, na który został zakupiony;
d) bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów (możliwość przesiadek na wszystkie linie);
5) bilet 50 przejazdowy:
a) bilet 50 przejazdowy wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EMkarta oraz w wersji papierowej;
b) bilet 50 przejazdowy uprawnia do pięćdziesięciu przejazdów w okresie 2 miesięcy
kalendarzowych, począwszy od miesiąca na który został zakupiony do końca miesiąca
następnego, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku;
c) po zakończeniu okresu na jaki został zakupiony, bilet traci ważność o ile nie zostanie
wykupiony na kolejny okres;
2. Zakup biletów elektronicznych polega na zaprogramowaniu biletu na tzw. EM-karcie, za
otrzymanie której pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł. Wyjątek stanowi pierwszy zakup
„Beskidzkiej Karty Pasażera”, za którą kaucja nie jest pobierana (w przypadku zgubienia lub jej
zniszczenia, wydanie kolejnej karty podlega pobraniu kaucji). Kaucja jest zwracana właścicielowi
wyłącznie po oddaniu karty niezniszczonej, nieuszkodzonej i zdatnej do dalszego wykorzystania.
Karty wydawane są przez Operatora.
3. Bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do
przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Przy przejazdach
z „przesiadką” podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
§ 4
Przejazdy ulgowe
1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje
ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego.
2. Do przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednorazowych uprawnieni są:
1) Ulga w wysokości 95%: przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
2) Ulga w wysokości 93%: osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
3) Ulga w wysokości 78%:
a) dzieci w wieku do 4 lat, w przypadku korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do
siedzenia;
b) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania
osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą
ruchu granicznego;
c) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych
kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);
d) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub
chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania
pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
e) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący
czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu
zbiorowego;
f) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, z zastrzeżeniem ust. 4;
g) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 4;
h) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej
i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
i) cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji.
4) Ulga w wysokości 51%: działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane
z powodów politycznych (ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.) za okazaniem legitymacji działacza opozycji komunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
5) Ulga w wysokości 49%: osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
6) Ulga w wysokości 37%:
a) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
b) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego;
7) Ulga w wysokości 33%: honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej
składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii (ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 159 z późn.zm).
3. Do przejazdów ulgowych, na podstawie biletów miesięcznych imiennych uprawnieni są:
1) Ulga w wysokości 78%: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne,
z zastrzeżeniem ust. 4;
2) Ulga w wysokości 51%:
a) studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia
przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia;
b) doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
3) Ulga w wysokości 49%:
a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub
ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
b) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim w:
• szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych
w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu
do spraw oświaty i wychowania,
• szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
• sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty
innych państw,
• szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.
poz. 10);
4) Ulga w wysokości 33%:
a) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych;
b) nauczyciele akademiccy;
c) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust.
3 pkt 3 lit. b.
4. W przypadku uprawnień wynikających z §4 ust 2 pkt 3 lit f, g oraz ust. 3 pkt 1, uprawnienie to
obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na
turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.
§ 5
Przejazdy bezpłatne
1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje
ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego.
2. Do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%) na podstawie biletów jednorazowych uprawnieni są:
1) Posłowie na Sejm i Senatorowie, na podstawie ważnych legitymacji;
2) Dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca
do siedzenia;
3) Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym;
4) Osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia, na podstawie dokumentu
umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie oraz datę urodzenia.
3. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
1) Pracownicy Organizatora oraz kontrolerzy biletów podczas wykonywania czynności
służbowych, na podstawie legitymacji służbowej lub identyfikatora wydanego przez
Organizatora lub Operatora;
2) Pasażerowie korzystający z linii komunikacyjnej nr 120 wyłącznie na terenie Gminy Szczyrk
w okresie obowiązywania bezpłatnej komunikacji publicznej tzw. SKIBUSÓW, za wyjątkiem linii
komunikacyjnej: 152 Buczkowice Żylica – Szczyrk Salmopol. Przystankiem początkowym, od
którego rozpoczynają się linie bezpłatne w kierunku centrum Szczyrku jest Szczyrk Skalite
i jednocześnie jest ostatnim przystankiem w kierunku Bielska-Białej. Okres obowiązywania
bezpłatnej komunikacji będzie podawany publicznie poprzez strony internetowe Organizatora
i Operatora;
3) Pasażerowie, którzy w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”) okażą ważny
oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu silnikowego oraz prawo jazdy;
4) Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału, za okazaniem aktualnego
identyfikatora;
5) Podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta posiadające zaproszenie na coroczne
spotkanie opłatkowe w dniu tego spotkania.
§ 6
Przewóz zwierząt i bagażu
1. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.
2. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:
1) Dwóch sztuk bagażu ręcznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie może
przekroczyć, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub
w obwodzie 160 cm;
2) Małych zwierząt domowych trzymanych na rękach (np. psy, koty);
3) Psów przewodników osób niewidomych oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo;
4) Wózków dziecięcych, przenośnych instrumentów muzycznych, sztalug oraz wózków
inwalidzkich i innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom
niepełnosprawnym do poruszania się.
3. Pasażer za zgodą kierującego pojazdem może przewozić w pojazdach rower lub bagaż inny niż
określony w § 6 ust. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia w pojeździe, aby nie zagrażał
bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży
(ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Odpowiedzialność za
szkody związane z przewozem roweru lub bagażu innego niż określony w ust. 2 ponosi pasażer
przewożący rower lub bagaż.
4. Przewóz większych zwierząt domowych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary
określone w ust. 2 wymaga wniesienia opłaty za przewóz rzeczy (bagażu) zgodnie z cennikiem.
5. Przewóz zwierząt powinien odbywać się poprzez:
1) Odpowiednie zabezpieczenie w zależności od rodzaju (klatki, kosze, pudełka lub pojemniki);
2) Przed i podczas transportu zwierzę nie powinno naruszać komfortu innych pasażerów, a tym
samym być uciążliwe m.in. z powodu hałasu lub woni;
3) Psy muszą mieć specjalne zabezpieczenia podczas podróży (kaganiec i smycz) oraz aktualne
świadectwo szczepień;
4) Zwierzę nie może być przewożone na fotelach przeznaczonych dla pasażerów.
§ 7
Sprzedaż biletów / przedłużenie
1. Sprzedaż biletów odbywa się w następujących punktach:
1) W kasie biletowej dworca autobusowego zlokalizowanego w Bielsku-Białej
przy ul. Warszawskiej 7, i dotyczy:
a) biletów jednorazowych normalnych,
b) biletów jednorazowych ulgowych,
c) biletów dobowych,
d) biletów bagażowych,
e) biletów miesięcznych imiennych normalnych,
f) biletów miesięcznych imiennych ulgowych,
g) biletów 50 przejazdowych.
2) W autobusie u kierującego pojazdem, i dotyczy:
a) biletów jednorazowych normalnych,
b) biletów jednorazowych ulgowych,
c) biletów dobowych,
d) biletów bagażowych.
3) W wyznaczonych punktach kasowych. Lista punktów dostępna na stronie internetowej
operatora i dotyczy:
a) biletów miesięcznych imiennych normalnych,
b) biletów miesięcznych imiennych ulgowych,
c) biletów dobowych,
d) biletów 50 przejazdowych.
2. Przedłużenie biletów możliwe jest poprzez stronę internatową operatora i dotyczy:
a) biletów miesięcznych imiennych normalnych,
b) biletów miesięcznych imiennych ulgowych.
§ 8
Prawa i obowiązki kierującego pojazdem
1. Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:
1) nietrzeźwych;
2) zachowujących się w sposób agresywny, wulgarnych;
3) mogących zabrudzić innych podróżnych;
4) wzbudzających ogólną odrazę brudem lub niechlujstwem.
2. W przypadkach nadzwyczajnych, w szczególności w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub innego poważnego
zakłócenia porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy
przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności: Policji, Straży
Miejskiej, Straży Pożarnej lub placówki ochrony zdrowia.
3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności kontrolno-obsługowych oraz czynności związanych
ze zmianą kierunku jazdy, za wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii, zobowiązany jest
niezwłocznie podjechać do przystanku początkowego w celu umożliwienia osobom oczekującym
zajęcie miejsca w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innym pojazdom.
4. W przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu, awarii technicznej, zjazdu do zajezdni kierujący pojazdem
ma obowiązek przekazania pasażerom za pomocą systemu informacji pasażerskiej lub ustnie
informacji o konieczności opuszczenia pojazdu oraz o warunkach kontynuowania przerwanej
podróży.
5. W przypadku zauważenia bagażu budzącego podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe kierujący pojazdem ma obowiązek
przeprowadzić ewakuację pasażerów, wezwać policję i poinformować o zdarzeniu dyspozytora.
§ 9
Informacja pasażerska
1. Informacje dotyczące korzystania z komunikacji publicznej udostępniane są:
1) na przystankach – rozkłady jazdy, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji;
2) w kasach biletowych operatora ptz – cennik opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów, przepisy porządkowe, wysokość opłat dodatkowych
pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, schemat sieci komunikacyjnej oraz
regulamin przewozu osób i bagażu – do wglądu zainteresowanego pasażera;
3) na stronie internetowej organizatora ptz i operatora ptz – rozkłady jazdy, schemat sieci
komunikacyjnej, cennik opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów, wysokość opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu
przewozu, przepisy porządkowe, regulamin przewozu osób i bagażu oraz bieżące komunikaty
dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej;
4) w pojazdach– wyciąg z cennika opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów, wysokość opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego
dokumentu przewozu oraz wybrane przepisy związane z przewozem osób i bagażu (wyciąg
z regulaminu przewozu osób i bagażu oraz przepisów porządkowych).
2. Pasażer ma prawo do wyczerpujących informacji o kursowaniu pojazdów, w tym dotyczących trasy
i kierunku jazdy oraz czasu odjazdu.
3. Rozmowa z kierującym pojazdem dozwolona jest jedynie podczas postoju pojazdu.
4. Pasażer ma prawo do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej, obsługi przez kierującego
pojazdem i kontrolera biletów.
§ 10
Postępowanie w sprawach reklamacji oraz skarg i wniosków
1. Skargi i wnioski dotyczące:
1) oferty przewozowej – w szczególności w zakresie przebiegu tras komunikacyjnych, ilości
kursów, częstotliwości kursowania pojazdów oraz lokalizacji przystanków;
2) pracy osób kontrolujących dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdu;
3) realizacji usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewozu
rozpatruje Operator lub Organizator.
Operator: Organizator:
Komunikacja Beskidzka S.A., Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 53 10 tel. 33 829 53 18
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
§ 11
Kontrola biletów
1. Do przeprowadzenia kontroli biletów uprawniony jest kierowca – konduktor, kontroler biletów
lub oddelegowany pracownik przedsiębiorstwa na podstawie ważnej legitymacji służbowej.
2. Do przeprowadzania kontroli dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdu,
pobierania opłat dodatkowych, przewozowych i manipulacyjnych oraz wystawiania wezwań do
zapłaty opłaty dodatkowej w pojazdach na liniach komunikacji publicznej kursujących na terenie
Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych
z nimi porozumień uprawnieni są kontrolerzy biletów na postawie upoważnienia udzielonego
przez operatora lub organizatora ptz.
3. Kontroler biletów zobowiązany jest posiadać identyfikator służbowy, umieszczony podczas
czynności kontrolnych w widocznym miejscu.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w pojeździe.
5. Pasażer zobowiązany jest do umożliwienia kontrolerowi biletów szczegółowej weryfikacji
dokumentu przewozu w celu ustalenia jego ważności i autentyczności.
6. W przypadku korzystania z uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, pasażer
zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie, określonego
odrębnymi przepisach.
7. Kontroler biletów jest zobowiązany do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej
w razie:
1) przejazdu pasażera bez ważnego biletu;
2) stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu;
3) naruszenia przepisów o przewozie bagażu;
4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu.
8. Od pasażera, który nie ukończył 13 roku życia nie pobiera się opłaty dodatkowej w toku kontroli.
Kontroler biletów przekazuje pasażerowi jeden egzemplarz wezwania do zapłaty, a kopia
drugiego egzemplarza przesyłana jest pocztą rodzicom lub opiekunom prawnym ustalonym
w toku kontroli.
9. Pasażer poświadcza zapoznanie się z treścią wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej składając
swój podpis na dokumencie. Odmowę przyjęcia bądź podpisania, kontroler biletów odnotowuje
na wystawionym wezwaniu.
10. Na wezwaniu kontroler biletów wpisuje podstawę nałożenia opłaty:
1) „za brak biletu” – w przypadku nieokazania podczas kontroli dokumentu przewozu bądź
dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego;
2) „za przejazd bez ważnego biletu”, z wyszczególnieniem serii i nr biletu okazanego podczas
kontroli, w przypadku stwierdzenia, że bilet:
a) nie został skasowany;
b) jest zniszczony lub nosi ślady przerabiania/ sfałszowania;
c) upłynął termin jego ważności;
d) został udostępniony pasażerowi przez innego pasażera.
3) „zaniżona opłata” – w przypadku braku podczas kontroli dokumentu uprawniającego do
przejazdu ulgowego, z wyszczególnieniem serii i nr biletu okazanego podczas kontroli.
11. Opłatę dodatkową i przewozową pasażer zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od
dnia wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, w sposób określony na wezwaniu do
zapłaty opłaty dodatkowej.
12. W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 7 dni stosuje się obniżoną stawkę.
13. Kontroler biletów może ująć pasażera, który nie posiada ważnego biletu, i/lub odmawia okazania
dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i oddać w ręce Policji. Do czasu przybycia
funkcjonariusza Policji pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli
lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.
14. Ujęcie powinno być zastosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pasażera do
zachowania zgodnego z prawem i pozostania w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym
miejscu wskazanym przez kontrolera biletów i tylko wówczas, gdy pasażer próbuje się oddalić
z tego miejsca.
15. Na każde żądanie pasażera, kontroler biletów musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego
numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
16. Dokumenty przewozu są własnością pasażera i kontrolerowi biletów nie wolno ich zabierać,
z zastrzeżeniem z ust.17. Numer zakwestionowanego biletu kontroler biletów wpisuje na
wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej, a bilet papierowy opisuje numerem służbowym, datą,
godziną i swoim podpisem.
17. Kontroler biletów ma prawo umieścić adnotację na awersie biletu.
18. Kontroler biletów upoważniony jest do zatrzymania za pokwitowaniem:
1) biletu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest sfałszowany lub został
przerobiony;
2) dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się
nimi nieprawny posiadacz/osoba nieuprawniona. W takich sytuacjach należy ustalić
tożsamość pasażera na podstawie innego dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.
19. Zatrzymane bilety oraz dokumenty kontroler biletów przekazuje niezwłocznie podmiotowi
zatrudniającemu a ten odpowiednim organom.
§ 12
Zwrot należności za bilety
1. Operator dokona zwrotu za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd
w określonych przypadkach:
a) całkowity zwrot za bilet jednorazowy normalny lub ulgowy, jeśli podróżny dokona jego
zwrotu przed rozpoczęciem podróży;
b) całkowity zwrot za bilet dobowy, jeśli podróżny dokona jego zwrotu przed rozpoczęciem
podróży;
c) całkowity za bilet miesięczny imienny normalny lub ulgowy, jeśli podróżny dokona jego
zwrotu przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa)
częściowy, jeśli podróżny dokona jego zwrotu w trakcie jego ważności (należność
proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów);
d) całkowity za bilet 50-przejazdowy, jeśli podróżny dokona jego zwrotu przed pierwszym
dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa) lub częściowy, jeśli
podróżny dokona jego zwrotu w trakcie jego ważności (należność proporcjonalną do liczby
niewykorzystanych przejazdów).
2. W przypadku zwrotu biletu pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości jego
ceny zakupu.
3. Zwrot biletów miesięcznych i 50 przejazdowych jest możliwy nie później niż do dziesiątego dnia
od początku jego ważności.
4. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za
przejazd, jeżeli odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika
– (np.: przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu, albo odwołania bądź
opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) – i nie skorzystał z przewozu zastępczego.
5. Przepis ust. 4 niniejszego § nie ma zastosowania do przejazdów odbywanych na podstawie
biletów na przejazd wielokrotny.
§ 13
Przewozy okazjonalne
1. Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób (na zasadzie tzw. „najmu
autobusu”) przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazjonalnym
(przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe, itp.) lub stałym (pracownicze i szkolne).
2. Realizacja grupowego przewozu osób polega na zadysponowaniu do wykonania usługi
odpowiednio przygotowanego autobusu, wraz z kierowcą.
3. Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone w formie pisemnej.
Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na
piśmie.
4. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę albo imię i nazwisko, adres zamawiającego
przewóz, NIP, REGON, właściwy rejestr, a także dane potrzebne do ustalenia warunków
przewozu i obliczenia należności za usługę.
5. Umowę przewozu uważa się za zawartą chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej
realizacji postanowień, a w szczególności:
1) rodzaju i wymaganej pojemności autobusu;
2) czasu i miejsca podstawienia pojazdu;
3) przewidywanego czasu trwania usługi;
4) przebiegu trasy i punktu docelowego;
5) wysokości oraz sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania
przez organizatora przewozu;
6) innych kwestii, które strony uznają za istotne.
6. W razie odstąpienia przez zamawiającego od przewozu, później niż w dniu poprzedzającym
wykonanie usługi, przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% należności,
jeśli zamawiający został o tym uprzedzony odrębną umową. Odszkodowanie w tej samej
wysokości przysługuje zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy po takim terminie przez
przewoźnika.
7. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien
niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
8. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od
zamawiającego zapłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego chyba, że strony
umówią się inaczej.
9. Kierowca obsługujący autobus zobowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji
zamawiającego związanych z realizacją usługi.
10. Jeżeli nie stoją ku temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to
bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje
i zlecenia zamawiającego, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata.
11. Dyspozycje i zlecenia, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powinny być przez
organizatora potwierdzone w poleceniu wyjazdu wystawionym przez przewoźnika.
12. Zamawiający usługę przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez
uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych: najemca i uczestnik
przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika
chyba, że strony umówią się inaczej
§ 14
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.
II. Cennik opłat
Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
Wprowadza się w ramach świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego następujące ceny oraz
zasady ich stosowania:
Tabela nr 1: Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji zwykłej.
Tabela nr 2: Tabela cen za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne normalne, ulgowe i szkolne.
Tabela nr 3: Tabela cen za przewóz rzeczy (bagażu) w komunikacji zwykłej.
Tabela nr 4: Tabela cen za bilety normalne 50 przejazdowe ważne w komunikacji zwykłej.
Tabela nr 5: Tabela cen za bilet normalny dobowy.
Tabela nr 6: Tabela cen – ulga komercyjna „uczeń-student” w komunikacji zwykłej.