Regulaminy

BZPG – Dla pasażera – Regulaminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/2024

Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 25 marca 2024 r.

 

 

Regulamin przewozu osób i bagażu oraz cennik opłat

w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym

organizowanym przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa cennik opłat i zasady przewozu osób i bagażu środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz spółkę Komunikacja Beskidzka S.A.
 2. Użyte w Taryfie określenia oznaczają:
 • „bilet jednorazowy i bilet wieloprzejazdowy w tym miesięczny” – dokument uprawniający do korzystania przez pasażera z komunikacji publicznej w formie papierowej lub elektronicznej;
 • Em-karta – karta pasażera na której zapisywane są dane dotyczące zakupionych przez pasażera biletów, uprawniająca do korzystania przez pasażera z komunikacji publicznej. Em – karta jest podstawą do odbycia przejazdu przy posiadaniu biletu wieloprzejazdowego.
 • „dyżurny – dyspozytor” – pracownik operatora publicznego transportu zbiorowego koordynujący całokształt pracy związanej ze świadczeniem usługi przewozu;
 • „BZPG” – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, organizator, który zapewnia funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie miast i gmin uczestniczących w Związku oraz na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych z nimi porozumień;
 • „kasa biletowa” – punkt sprzedaży biletów prowadzony przez operatora publicznego transportu zbiorowego;
 • „komunikacja publiczna” – przewóz osób w ramach lokalnego publicznego transportu zbiorowego wykonywany na obszarze gmin tworzących Związek oraz gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym;
 • „kontroler biletów” – osoba upoważniona przez organizatora lub operatora publicznego transportu zbiorowego do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji publicznej;
 • „kierujący pojazdem” – osoba posiadająca uprawnienie, wyznaczona przez operatora publicznego transportu zbiorowego do kierowania pojazdem;
 • „operator ptz” – operator publicznego transportu zbiorowego tj. podmiot wykonujący na zlecenie organizatora publicznego transportu zbiorowego usługę publicznego transportu zbiorowego – Komunikacja Beskidzka S.A.;
 • „przewoźnik” – podmiot wykonując komercyjną usługę transportową – Komunikacja Beskidzka S.A.
 • „organizator ptz” – organizator publicznego transportu zbiorowego którym jest Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin – uczestników tworzących Związek oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych porozumień;
 • „pasażer” – osoba korzystająca z usług przewozowych w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego;
 • „pojazd” – środek transportu, tj. autobus, wykorzystywany przez operatora ptz w komunikacji publicznej;
 • „przystanek” – przystanek komunikacyjny – oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej;
 • „rozkład jazdy” – podawany do publicznej wiadomości plan kursów pojazdów, określający częstotliwość kursowania pojazdu na linii komunikacyjnej albo planowane godziny odjazdu z przystanku komunikacyjnego

 

§ 2

Zasady korzystania z komunikacji

 1. Wejście do pojazdu odbywa się przednimi drzwiami. Wyjście z pojazdu odbywa się po uprzednim zasygnalizowaniu tego zamiaru.
 2. Pasażer zobowiązany jest do posiadania w trakcie przejazdu ważnego dokumentu przewozu (jednorazowego biletu papierowego/elektronicznego lub wieloprzejazdowego biletu elektronicznego) i okazywania go na żądanie kierowcy i kontrolera.
 3. Po wejściu do pojazdu, pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu jednorazowego, okresowego lub okazania ważnego biletu wieloprzejazdowego. W przypadku biletu w formie elektronicznej, pasażer przykłada bilet do czytnika kasy fiskalnej (bileterki) znajdującej się przy stanowisku kierowcy, sygnał dźwiękowy wraz z informacją na wyświetlaczu potwierdza ważność biletu.
 4. Sprzedaż biletów w pojeździe może być prowadzona wyłącznie po zatrzymaniu się na przystanku z zastrzeżeniem § 7.
 5. Opłata za bilety nabywane u kierowcy powinna być wniesiona kwotą odliczoną, możliwie najmniejszą liczbą monet.
 6. Za nieważny uznaje się dokument przewozu, który jest zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację.
 7. Opłatę za przejazd wnosi się zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz uprawnieniami do bezpłatnych i ulgowych przejazdów określonymi Regulaminem i odrębnymi przepisami.
 8. W przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego warunkiem uznania tego biletu za ważny jest posiadanie przez Pasażera dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi.
 9. Operator ptz jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
 • Zawarcie umowy przewozu w regularnej, publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia przez Pasażera warunku nabycia biletu na przejazd (w szczególnym przypadku również za przewóz bagażu) przed rozpoczęciem przewozu.
 • Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się Pasażer ruszy z miejsca odjazdu (przystanku).
 1. Pasażer korzystający z usług przewozowych zobowiązany jest do stosowania przepisów Regulaminu, a także zasad zachowania w miejscach publicznych.
 2. Pasażer zajmujący miejsce oznaczone np.: „dla osoby niepełnosprawnej”, lub „dla osoby z dzieckiem”, winien je zwolnić dla osoby uprawnionej.
 3. Zabrania się w pojeździe spożywania posiłków, palenia papierosów, w tym tzw. e-papierosów, słuchania głośnej muzyki, oraz zachowania powodującego uciążliwość dla współpasażerów.
 4. Osoby nie przestrzegające przepisów Regulaminu, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu przez kierującego pojazdem, bądź niedopuszczone do skorzystania z przewozu. W takim wypadku Pasażerom nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
 5. Organizator ptz zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładów jazdy oraz przebiegu tras, ich skrócenia bądź wydłużenia, w szczególności w przypadkach wystąpienia np. robót drogowych itp.
 6. Szkody na osobie lub w mieniu Pasażera powstałe z winy Operatora ptz w trakcie przejazdu środkami komunikacji publicznej należy natychmiast zgłosić Kierującemu pojazdem. Powstanie szkody winno być potwierdzone przez obsługę autobusu. Sprawy nie zgłoszone nie podlegają rozpatrzeniu. Operator ptz zastrzega sobie odpowiedzialność za poniesione szkody na mieniu Pasażera do kwoty 1.000,00 zł. Rzeczy wartościowe (telefony, laptopy, aparaty i inne) winny być w bagażu podręcznym będącym pod nadzorem Pasażera i  zabezpieczone przez niego w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas podróży.
 7. Zakres i wysokość odszkodowania należnego Pasażerowi poszkodowanemu z winy Operatora ptz ustala się na zasadach określonych odrębnymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 8), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610).
 8. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką, uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu albo innych urządzeń przewoźnika i zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
 9. Przewoźnik może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni np.: posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych.
 10. Operator ptz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych:
  • siłą wyższą;
  • zatorami drogowymi;
  • zamknięciem lub blokadą ulic;
  • zmianami organizacji ruchu;
  • przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej;
  • zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub kolejowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
 11. Operator ptz nie ponosi wobec pasażerów odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 • jazdą bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy;
 • przebywaniem na stopniach pojazdu podczas jazdy;
 • przemieszczania się wewnątrz pojazdu podczas jazdy;
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z pojazdu po sygnale odjazdu;
 • niewłaściwym zabezpieczeniem bagażu podręcznego przez podróżnego;
 • innym – niezgodnym z zasadami niniejszego Regulaminu –

 

§ 3

Bilety na przejazdy

 

 1. Ważnym dokumentem przewozu jest:
 • bilet jednorazowy:
 • bilet całodzienny;
 1. bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów od momentu jego zakupu do godziny 23:59 tego samego dnia;
 • bilet miesięczny imienny normalny:
 1. bilet wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EM-karta;
 2. bilet jest ważny przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, na który został zakupiony;
 3. bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów (możliwość przesiadek na wszystkie linie);
 • bilet miesięczny imienny ulgowy:
 1. bilet mogą nabyć osoby uprawnione, określone w § 4;
 2. bilet wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EM-karta oraz papierowej, a w przypadku biletu przedłużonego przez internet w postaci zapisu na urządzeniu mobilnym lub wydruku papierowym okazanym przez klienta;
 3. bilet jest ważny przez okres 1 miesiąca kalendarzowego, na który został zakupiony;
 4. bilet umożliwia nieokreśloną liczbę przejazdów (możliwość przesiadek na wszystkie linie);
 • bilet 50 przejazdowy:
 1. bilet 50 przejazdowy wydawany jest w postaci zapisu na karcie elektronicznej tzw. EM-karta;
 2. bilet 50 przejazdowy uprawnia do pięćdziesięciu przejazdów w okresie 2 miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca na który został zakupiony do końca miesiąca następnego, nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku;
 3. po zakończeniu okresu na jaki został zakupiony, bilet traci ważność o ile nie zostanie wykupiony na kolejny okres;
 4. Zakup biletów elektronicznych polega na zaprogramowaniu biletu na tzw. EM-karcie, za otrzymanie której pobierana jest kaucja w wysokości 15,00 zł. Kaucja jest zwracana właścicielowi wyłącznie po oddaniu karty niezniszczonej, nieuszkodzonej i zdatnej do dalszego wykorzystania. Karty wydawane są przez Operatora ptz. Przy zakupie lub przedłużeniu biletu elektronicznego wieloprzejazdowego wydawane jest potwierdzenie zakupu w wersji papierowej lub w postaci zapisu na urządzeniu mobilnym. Potwierdzenie zakupu nie upoważnia do przejazdu, może być wyłącznie formą reklamacji w przypadku nieprawidłowego działania Em-karty lub błędnego zapisu danych na karcie.
 5. Bilet jednorazowy dotyczy przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Przy przejazdach z  „przesiadką” Pasażer winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
 6. Brak Em-karty lub biletu jednorazowego lub biletu całodziennego, a także nie okazanie ich na żądanie kierowcy, kontrolera lub innego upoważnionego pracownika jest traktowane jak brak biletu.

 

§ 4

Przejazdy ulgowe

 

 1. Do przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednorazowych uprawnieni są:
 • Ulga w wysokości 95%: przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
 • Ulga w wysokości 93%: osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 • Ulga w wysokości 78%:
 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3;
 3. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
 4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 5. umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
 6. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);
 7. umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
 8. żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego;
 • Ulga w wysokości 51%:kombatanci ;
 • Ulga w wysokości 49%: osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 • Ulga w wysokości 37%:
 1. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 2. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 3. inwalida wojenny;
 4. weteran działań poza granicami państwa;

7)   (uchylony) ;

 • Ulga w wysokości 20%, dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. Ulga obowiązuje:
 1. od 1 września do 30 czerwca w soboty, niedziele i dni świąteczne;
 2. od 1 lipca do 31 sierpnia we wszystkie dni tygodnia.
 3. Do przejazdów ulgowych, na podstawie biletów miesięcznych imiennych uprawnieni są:
 • Ulga w wysokości 78%: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, z zastrzeżeniem ust. 3;
 • Ulga w wysokości 51%:
 1. studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia;
 2. doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
 • Ulga w wysokości 49%:
 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 • szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
 • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);
 • Ulga w wysokości 33%:
 1. nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
 2. nauczyciele akademiccy;
 3. nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b.
 4. W przypadku uprawnień wynikających z §4 ust 1 pkt 3 lit a, b oraz ust. 2 pkt 1, uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

 

§ 5

Przejazdy bezpłatne

 1. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 2. Do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%) na podstawie biletów jednorazowych uprawnieni są:
 • Posłowie na Sejm i Senatorowie, na podstawie ważnych legitymacji;
 • Dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia;
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym;
 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia, na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie oraz datę urodzenia. Tożsamość osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mObywatel.
 1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
 • Pracownicy Organizatora oraz kontrolerzy biletów podczas wykonywania czynności służbowych, na podstawie legitymacji służbowej lub identyfikatora wydanego przez Organizatora lub Operatora;
 • Pasażerowie, którzy w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”) okażą ważny oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu silnikowego oraz prawo jazdy;
 • Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału, za okazaniem aktualnego identyfikatora;
 • Podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta posiadający zaproszenie na coroczne spotkanie opłatkowe w dniu tego spotkania;
 • Honorowi Dawcy Krwi:

a) posiadający status „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na podstawie legitymacji wydanej przez ministra właściwego ds. zdrowia, którzy oddali bezpłatnie minimum 20       litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

b) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, którzy oddali bezpłatnie minimum:                                                                                  – 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn ,                                                                                                                                          – 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku kobiet

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Tożsamość można potwierdzać również przy użyciu usługi mObywatel.

c) wszyscy pozostali w dniu, w którym oddali krew, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

 

§ 6

Przewóz zwierząt i bagażu

 1. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.
 2. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:
 • Dwóch sztuk bagażu ręcznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie może przekroczyć, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160 cm;
 • Małych zwierząt domowych trzymanych na rękach (np. psy, koty);
 • Psów przewodników osób niewidomych oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • Wózków dziecięcych, przenośnych instrumentów muzycznych, sztalug oraz wózków inwalidzkich i innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się.
 1. Pasażer za zgodą kierującego pojazdem może przewozić w pojazdach rower lub bagaż inny niż określony w § 6 ust. 2, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Odpowiedzialność za szkody związane z przewozem roweru lub bagażu innego niż określony w ust. 2 ponosi Pasażer przewożący rower lub bagaż.
 2. Przewóz większych zwierząt domowych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary określone w ust. 2 wymaga wniesienia opłaty za przewóz rzeczy (bagażu) zgodnie z cennikiem.
 3. Przewóz zwierząt powinien odbywać się poprzez:
 • Odpowiednie zabezpieczenie w zależności od rodzaju (klatki, kosze, pudełka lub pojemniki);
 • Przed i podczas transportu zwierzę nie powinno naruszać komfortu innych pasażerów, a tym samym być uciążliwe m.in. z powodu hałasu lub woni;
 • Psy w trakcie przewozu muszą mieć założony kaganiec i smycz, a w przypadku braku możliwości założenia kagańca i smyczy należy zastosować się do pkt. 1. W trakcie przewozu pasażer musi okazać na każde żądanie kierowcy, kontrolera lub innego upoważnionego pracownika, aktualne świadectwo szczepień;
 • Zwierzę nie może być przewożone na fotelach przeznaczonych dla pasażerów.

 

§ 7

Sprzedaż biletów / przedłużenie

 

 1. Sprzedaż biletów odbywa się w następujących punktach:
 • W kasie biletowej dworca autobusowego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 7, i dotyczy:
 1. biletów jednorazowych normalnych,
 2. biletów jednorazowych ulgowych,
 3. biletów całodziennych,
 4. biletów bagażowych,
 5. biletów miesięcznych imiennych normalnych,
 6. biletów miesięcznych imiennych ulgowych,
 7. biletów 50 przejazdowych.

 

 • W autobusie u kierującego pojazdem, i dotyczy:
 1. biletów jednorazowych normalnych,
 2. biletów jednorazowych ulgowych,
 3. biletów całodziennych,
 4. biletów bagażowych.

 

 • W wyznaczonych punktach kasowych. Lista punktów dostępna na stronie internetowej operatora i dotyczy:
 1. biletów miesięcznych imiennych normalnych,
 2. biletów miesięcznych imiennych ulgowych,
 3. biletów całodziennych,
 4. biletów 50 przejazdowych.

 

 • W dedykowanej aplikacji mobilnej przez telefon komórkowy – ta czynność musi być dokonana przed wejściem lub w trakcie wejścia do pojazdu, i dotyczy:
 1. a) biletów jednorazowych normalnych,
 2. b) biletów całodziennych.

 

 • Przedłużenie biletów możliwe jest poprzez stronę internetową operatora i dotyczy:
 1. biletów miesięcznych imiennych normalnych,
 2. biletów miesięcznych imiennych ulgowych.

 

§ 8

Prawa i obowiązki kierującego pojazdem

 

 1. Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:
 • nietrzeźwych;
 • zachowujących się w sposób agresywny, wulgarnych;
 • mogących zabrudzić innych podróżnych;
 • wzbudzających ogólną odrazę brudem lub niechlujstwem.
 1. W przypadkach nadzwyczajnych, w szczególności w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub innego poważnego zakłócenia porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub placówki ochrony zdrowia.
 2. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności kontrolno-obsługowych oraz czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, za wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii, zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku początkowego w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcie miejsca w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innym pojazdom.
 3. W przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu, awarii technicznej, zjazdu do zajezdni kierujący pojazdem ma obowiązek przekazania pasażerom za pomocą systemu informacji pasażerskiej lub ustnie informacji o konieczności opuszczenia pojazdu oraz o warunkach kontynuowania przerwanej podróży.
 4. W przypadku zauważenia bagażu budzącego podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe kierujący pojazdem ma obowiązek przeprowadzić ewakuację pasażerów, wezwać policję i poinformować o zdarzeniu dyspozytora.

 

                                                                                                                                                                                                                   

§ 9

Informacja pasażerska

 

 1. Informacje dotyczące korzystania z komunikacji publicznej udostępniane są:
 • na przystankach – rozkłady jazdy, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji;
 • w kasach biletowych Operatora ptz – cennik opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, przepisy porządkowe, wysokość opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, schemat sieci komunikacyjnej oraz regulamin przewozu osób i bagażu – do wglądu zainteresowanego Pasażera;
 • na stronie internetowej Organizatora ptz i Operatora ptz – rozkłady jazdy, schemat sieci komunikacyjnej, cennik opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wysokość opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, przepisy porządkowe, regulamin przewozu osób i bagażu oraz bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej;
 • w pojazdach– wyciąg z cennika opłat za usługi przewozowe, uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wysokość opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu oraz wybrane przepisy związane z przewozem osób i bagażu (wyciąg z regulaminu przewozu osób i bagażu oraz przepisów porządkowych).
 1. Pasażer ma prawo do wyczerpujących informacji o kursowaniu pojazdów, w tym dotyczących trasy i kierunku jazdy oraz czasu odjazdu.
 2. Rozmowa z kierującym pojazdem dozwolona jest jedynie podczas postoju pojazdu.
 3. Pasażer ma prawo do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej, obsługi przez kierującego pojazdem i kontrolera biletów.

 

§ 10

Postępowanie w sprawach reklamacji oraz skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski dotyczące:
 • oferty przewozowej – w szczególności w zakresie przebiegu tras komunikacyjnych, ilości kursów, częstotliwości kursowania pojazdów oraz lokalizacji przystanków;
 • pracy osób kontrolujących dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdu;
 • realizacji usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu rozpatruje Operator lub Organizator.

 

Operator:                                                                               Organizator:

Komunikacja Beskidzka S.A.,                                                Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny

ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała                                   ul.  Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 829 53 10                                                                   tel. 33 829 53 18

e-mail: [email protected]                      e-mail: [email protected]

 1. Skargi, wnioski i reklamacje są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane na zasadach ogólnych, przewidzianych w stosownych przepisach prawnych, w tym w przepisach ustawy Prawo przewozowe.
 2. Reklamacje oraz skargi i wnioski rozpatruje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia.

 

§ 11

Kontrola biletów

 

 1. Do przeprowadzenia kontroli biletów uprawniony jest kierowca – konduktor, kontroler biletów lub oddelegowany pracownik przedsiębiorstwa na podstawie ważnej legitymacji służbowej.
 2. Do przeprowadzania kontroli dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdu, pobierania opłat dodatkowych, przewozowych i manipulacyjnych oraz wystawiania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej w pojazdach na liniach komunikacji publicznej kursujących na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień uprawnieni są kontrolerzy biletów na postawie upoważnienia udzielonego przez Operatora ptz lub Organizatora ptz.
 3. Kontroler biletów zobowiązany jest posiadać identyfikator służbowy, umieszczony podczas czynności kontrolnych w widocznym miejscu.
 4. Czynności kontrolne przeprowadza się w pojeździe.
 5. Pasażer zobowiązany jest do umożliwienia kontrolerowi biletów szczegółowej weryfikacji dokumentu przewozu w celu ustalenia jego ważności i autentyczności.
 6. W przypadku korzystania z uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, Pasażer zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie, określonego odrębnymi przepisach.
 7. Kontroler biletów jest zobowiązany do wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w razie:
 • przejazdu Pasażera bez ważnego biletu;
 • stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
 • naruszenia przepisów o przewozie bagażu;
 • spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu.
  1. Od Pasażera, który nie ukończył 13 roku życia nie pobiera się opłaty dodatkowej w toku kontroli. Kontroler biletów przekazuje Pasażerowi jeden egzemplarz wezwania do zapłaty, a kopia drugiego egzemplarza przesyłana jest pocztą rodzicom lub opiekunom prawnym ustalonym w toku kontroli.
  2. Pasażer poświadcza zapoznanie się z treścią wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej składając swój podpis na dokumencie. Odmowę przyjęcia bądź podpisania, kontroler biletów odnotowuje na wystawionym wezwaniu.
  3. Na wezwaniu kontroler biletów wpisuje podstawę nałożenia opłaty:
 • „za brak biletu” – w przypadku nieokazania podczas kontroli dokumentu przewozu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego;
 • „za przejazd bez ważnego biletu”, z wyszczególnieniem serii i nr biletu okazanego podczas kontroli, w przypadku stwierdzenia, że bilet:
  1. nie został skasowany;
  2. jest zniszczony lub nosi ślady przerabiania/ sfałszowania;
  3. upłynął termin jego ważności;
  4. został udostępniony pasażerowi przez innego pasażera.
 • „zaniżona opłata” – w przypadku braku podczas kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, z wyszczególnieniem serii i nr biletu okazanego podczas kontroli.
  1. Opłatę dodatkową i przewozową Pasażer zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, w sposób określony na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej.
  2. W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 7 dni stosuje się obniżoną stawkę.
  3. Kontroler biletów może ująć Pasażera, który nie posiada ważnego biletu, i/lub odmawia okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i oddać w ręce Policji. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji Pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.
  4. Ujęcie powinno być zastosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Pasażera do zachowania zgodnego z prawem i pozostania w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera biletów i tylko wówczas, gdy Pasażer próbuje się oddalić z tego miejsca.
  5. Na każde żądanie Pasażera, kontroler biletów musi umożliwić Pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
  6. Dokumenty przewozu są własnością Pasażera i kontrolerowi biletów nie wolno ich zabierać, z zastrzeżeniem z ust.17. Numer zakwestionowanego biletu kontroler biletów wpisuje na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej, a bilet papierowy opisuje numerem służbowym, datą, godziną i swoim podpisem.
  7. Kontroler biletów ma prawo umieścić adnotację na awersie biletu.
  8. Kontroler biletów upoważniony jest do zatrzymania za pokwitowaniem:
 • biletu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest sfałszowany lub został przerobiony;
 • dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się nimi nieprawny posiadacz/osoba nieuprawniona. W takich sytuacjach należy ustalić tożsamość pasażera na podstawie innego dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.
  1. Zatrzymane bilety oraz dokumenty kontroler biletów przekazuje niezwłocznie podmiotowi zatrudniającemu a ten odpowiednim organom.

 

§ 12

Zwrot należności za bilety

 

 1. Operator ptz dokona zwrotu za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd w określonych przypadkach:
 1. całkowity zwrot za bilet jednorazowy normalny lub ulgowy, jeśli Pasażer dokona jego zwrotu przed rozpoczęciem podróży;
 2. całkowity zwrot za bilet dobowy, jeśli Pasażer dokona jego zwrotu przed rozpoczęciem podróży;
 3. całkowity za bilet miesięczny imienny normalny lub ulgowy, jeśli Pasażer dokona jego zwrotu przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa) częściowy, jeśli Pasażer dokona jego zwrotu w trakcie jego ważności (należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów);
 4. całkowity za bilet 50-przejazdowy, jeśli Pasażer dokona jego zwrotu przed pierwszym dniem terminu jego ważności (zwrot przyjmuje kasa biletowa) lub częściowy, jeśli podróżny dokona jego zwrotu w trakcie jego ważności (należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów).
 1. W przypadku zwrotu biletu pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości jego ceny zakupu.
 2. Zwrot biletów miesięcznych i 50 przejazdowych jest możliwy nie później niż do dziesiątego dnia od początku jego ważności.
 3. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca Pasażerowi całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika – (np.: przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu, albo odwołania bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) – i nie skorzystał z przewozu zastępczego.
 4. Przepis ust. 4 niniejszego § nie ma zastosowania do przejazdów odbywanych na podstawie biletów na przejazd wielokrotny.

 

 

§ 13

Przewozy okazjonalne

 

 1. Przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób (na zasadzie tzw. „najmu autobusu”) przewidujące świadczenie w tym zakresie usług o charakterze okazjonalnym (przewozy wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe, itp.) lub stałym (pracownicze i szkolne).
 2. Realizacja grupowego przewozu osób polega na zadysponowaniu do wykonania usługi odpowiednio przygotowanego autobusu, wraz z kierowcą.
 3. Zamówienie na grupowy przewóz osób autobusem powinno być złożone w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne, które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
 4. Treść zamówienia powinna obejmować: nazwę albo imię i nazwisko, adres zamawiającego przewóz, NIP, REGON, właściwy rejestr, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.
 5. Umowę przewozu uważa się za zawartą chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla jej realizacji postanowień, a w szczególności:
 • rodzaju i wymaganej pojemności autobusu;
 • czasu i miejsca podstawienia pojazdu;
 • przewidywanego czasu trwania usługi;
 • przebiegu trasy i punktu docelowego;
 • wysokości oraz sposobu wyliczenia należności oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu;
 • innych kwestii, które strony uznają za istotne.
  1. W razie odstąpienia przez zamawiającego od przewozu, później niż w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% należności, jeśli zamawiający został o tym uprzedzony odrębną umową. Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy po takim terminie przez przewoźnika.
  2. Jeżeli przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować organizatora, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo.
  3. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego przewoźnik nie może żądać od zamawiającego zapłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego chyba, że strony umówią się inaczej.
  4. Kierowca obsługujący autobus zobowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji zamawiającego związanych z realizacją usługi.
  5. Jeżeli nie stoją ku temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia zamawiającego, za które przysługuje przewoźnikowi dodatkowa zapłata.
  6. Dyspozycje i zlecenia, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powinny być przez organizatora potwierdzone w poleceniu wyjazdu wystawionym przez przewoźnika.
  7. Zamawiający usługę przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych: najemca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przewoźnika chyba, że strony umówią się inaczej

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

 

 1. Cennik opłat

Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

 

Wprowadza się w ramach świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego następujące ceny oraz zasady ich stosowania:

 

Tabela nr 1: Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji zwykłej.

Tabela nr 2: Tabela cen za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne normalne, ulgowe i szkolne.

Tabela nr 3: Tabela cen za przewóz rzeczy (bagażu) w komunikacji zwykłej.

Tabela nr 4: Tabela cen za bilety normalne 50 przejazdowe ważne w komunikacji zwykłej.

Tabela nr 5: Tabela cen za bilet normalny dobowy.

Tabela nr 6: Tabela cen – ulga komercyjna „uczeń-student” w komunikacji zwykłej.