Przepisy porządkowe

BZPG – Dla pasażera – Przepisy porządkowe

Załącznik do Uchwały Nr I/3/13/2017
Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Przepisy porządkowe obowiązujące w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt w powiatowogminnych przewozach pasażerskich na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

§ 2.

1. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie ze środków transportowych.

2. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być przystosowane do przewozu osób, odpowiadać wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym oraz być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo organizatora.

3. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych dla wysiadających pasażerów.

4. W rozkładzie jazdy, o którym mowa w pkt 3 mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.

5. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy.

6. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, obowiązujący u niego cennik opłat lub taryfę, a ponadto w każdym środku transportu powinien znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.

7. Przewoźnik jest zobowiązany udostępnić na dworcu autobusowym do wglądu regulamin przewozu, a w pojeździe umieścić wyciąg z tego regulaminu, a także informacje z adresem, pod który należy kierować skargi i odwołania lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika.

Rozdział 2.

PRZEWÓZ OSÓB

§ 3.

1. Przewóz osób odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu wydanego przez przewoźnika i zakupionego przez pasażera przed rozpoczęciem podróży w punktach sprzedaży określonych przez przewoźnika z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt danych jest nieważny.

3. Przewoźnik jest obowiązany umożliwić pasażerowi nabycie biletu jednorazowego w pojeździe, którym ma odbywać się podróż.

4. Sprzedaż biletów w pojeździe może być prowadzona wyłącznie po zatrzymaniu się na przystanku.

5. Na bilecie umieszcza się:

– nazwę przewoźnika,

– zakres i warunki przewozu (relacja, strefa, termin i.t.p.),

– cenę za przejazd, zakres uprawnień do przejazdu ulgowego,

– inne informacje (np. dane osobowe pasażera) jeżeli są one niezbędne w celu ustalenia uprawnień do przejazdu.

6. Przewoźnik jest obowiązany wydać, a pasażer posiadać bilet również w sytuacji korzystania z przejazdu bezpłatnego (ulga 100%).

7. Przewoźnik niezależnie od rodzajów biletów ustalonych we własnym zakresie jest obowiązany do stosowania biletów na przejazd jednorazowy oraz biletów okresowych wynikających z obowiązujących danego przewoźnika przepisów.

§ 4.

1. Kierujący pojazdem, w imieniu przewoźnika, jest obowiązany do:

1) przestrzegania przepisów obowiązujących w ruchu drogowym,

2) kulturalnego i uprzejmego zachowania się w stosunku do pasażerów,

3) udzielenia pasażerom, podczas postoju pojazdu, niezbędnych informacji dotyczących danego przejazdu,

4) informowania pasażerów o powstałych w czasie podróży zdarzeniach mających wpływ na dalszy przebieg podróży,

5) udzielenia pomocy, przy wejściu i wyjściu z pojazdu, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich – w pojazdach przystosowanych do tego rodzaju przewozu,

6) po zakończeniu przejazdu sprawdzić czy w pojeździe nie pozostały przedmioty należące do podróżnych.

2. Kierujący pojazdem nie może w czasie jazdy wykonywać żadnych czynności, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

3. Kierujący pojazdem ma prawo:

1) odmówić zabrania do pojazdu lub kontynuowania jazdy osobie nietrzeźwej, mogącej zabrudzić pojazd lub innych pasażerów, zachowującej się agresywnie bądź stanowiącej inne istotne zagrożenie lub dyskomfort dla innych pasażerów (np. odrażający zapach, niechlujny wygląd),

2) zarządzić postój lub zmienić trasę przejazdu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pasażerów bądź prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych, w celu skorzystania z pomocy służb porządkowych lub medycznych.

§ 5.

1. Pasażer jest obowiązany do:

1) stosowania się do zamieszczonych na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, wskazówek i komunikatów o charakterze porządkowym oraz poleceń i wskazówek wydanych przez kierującego pojazdem, bądź inną upoważnioną przez przewoźnika osobę,

2) wsiadania i wysiadania z pojazdu wyłącznie na przystanku po zatrzymaniu pojazdu, przy zachowaniu maksymalnej ostrożności,

3) kulturalnego i uprzejmego zachowania się w stosunku do obsługi pojazdu i innych pasażerów,

4) nie wykonywania czynności ograniczających lub utrudniających zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa oraz czynności mogących narazić na szkodę lub dyskomfort inne osoby znajdujące się w pojeździe,

5) niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu pojazd lub innej upoważnionej przez przewoźnika osobie znajdującej się w pojeździe zaistniałego zdarzenia, które spowodowało lub może spowodować uszczerbek na zdrowiu,

6) oddania kierującemu rzeczy znalezionych w pojeździe.

§ 6.

1. W pojazdach zarówno w czasie jazdy jak i postoju zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy zażywanie środków odurzających.

2. W pojazdach zabronione jest żebranie oraz prowadzenie zbiórek pieniędzy czy rzeczy.

Rozdział 3.

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 7.

1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny (siatka lub torba z zakupami, plecak szkolny itp.).

2. Bagaż podręczny nie może utrudniać przejścia, nie może narażać na szkodę innych pasażerów i nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

3. Przewoźnik może dopuścić do przewozu inny rodzaj bagażu niż bagaż podręczny.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 przewoźnik określa w regulaminie warunki przewozu bagażu oraz zasady odpłatności za ten przewóz.

§ 8.

1. Pasażer może przewozić jedno małe zwierzę pokojowe pod warunkiem, że nie jest ono agresywne, niebezpieczne, budzące odrazę lub uciążliwe dla innych pasażerów (hałas, zapach) oraz pod warunkiem, że umieszczone jest w koszu, klatce, skrzynce lub innym pojemniku zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przewóz jednego psa przez dorosłego pasażera jest dozwolony pod warunkiem, że pasażer dysponuje aktualnym świadectwem szczepienia, pies ma nałożony kaganiec, jest trzymany na krótkiej smyczy i nie zachowuje się agresywnie.

3. Za przewóz zwierząt przewoźnik może pobierać opłatę według zasad podanych w cenniku.

§ 9.

1. Przewóz bagażu podręcznego i zwierzęcia odbywa się pod stałym i ścisłym nadzorem pasażera.

2. Pasażer odpowiada za wszystkie szkody powstałe w związku z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

3. Pasażer, na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub upoważnionego kontrolera zobowiązany jest opuścić pojazd, jeżeli przewożone przez niego zwierzę lub bagaż stwarzają zagrożenie lub dyskomfort dla innych podróżnych.

Rozdział 4.

KONTROLA PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 10.

1. Przewoźnik ma prawo do dokonywania kontroli przewozu.

2. Kontrolę w imieniu przewoźnika może prowadzić upoważniona osoba legitymująca się odpowiednim identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

3. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu kontrolujący pobiera właściwą należność i opłatę dodatkową lub wystawia wezwanie do zapłaty.

4. Kontrolujący ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności i opłaty dodatkowej – żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość,

2) w razie nie okazania dokumentu – ująć pasażera i oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych,

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że okazane przez pasażera dokumenty są podrobione lub przerobione – zatrzymać dokumenty za pokwitowaniem oraz przesłać je odpowiednim organom.

§ 11.

1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazywania kontrolującym ważnych biletów oraz innych wymaganych dokumentów.

2. Pasażer, który nie posiada odpowiednich dokumentów zobowiązany jest do uiszczenia należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej w wysokości określonej innymi przepisami.

3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4, pkt 2 podróżny obowiązany jest pozostać, do czasu przybycia organów porządkowych, w miejscu wskazanym przez kontrolera.

Rozdział 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 12.

1. Przewoźnik odpowiada za szkody poniesione przez pasażera, jeżeli szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub osoby działającej w jego imieniu.

2. Za rzeczy przewożone przez pasażera pod własnym nadzorem przewoźnik odpowiada tylko w sytuacji, gdy szkoda powstała z jego winy.

§ 13.

1. Pasażer ponosi odpowiedzialność za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu bądź wyposażenia pojazdu.

2. Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez przewoźnika lub innych pasażerów spowodowane z jego winy przewożonym bagażem podręcznym lub zwierzęciem.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Przewoźnik jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty adres, pod który należy kierować reklamacje, skargi i odwołania.

2. Reklamacje, skargi i odwołania przewoźnik rozpatruje i przekazuje pasażerowi w terminie 30 dni od daty otrzymania.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych przepisach porządkowych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, ustawy Prawo przewozowe oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.