Podstawa prawna

  Operator – Podstawa prawna

Komunikacja Beskidzka Spółka Akcyjna jest operatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Podstawowymi dokumentami w oparciu o które działa  podmiot wewnętrzny są m.in.:

  • Umowa o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70